تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه پارچه فروشان

 • نام و نام خانوادگی : هاشم نصیر فرد
 • سمت : رئیس اتحادیه پارچه فروشان
 • شماره تماس : 33242880
 • نام و نام خانوادگی : محمد رضا رفیع زاده
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه پارچه فروشان
 • شماره تماس : 33242880
 • نام و نام خانوادگی : احمد میرزایی دودانگه
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه پارچه فروشان
 • شماره تماس : 33242880
 • نام و نام خانوادگی : موسوی درخشان
 • سمت : دبیر اتحادیه اتحادیه پارچه فروشان
 • شماره تماس : 33242880
 • نام و نام خانوادگی : محمد تقی کاشانی پور
 • سمت : خزانه دار اتحادیه پارچه فروشانن
 • شماره تماس : 33242880
 • نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر میرفخار
 • سمت : بازرس اتحادیه پارچه فروشان
 • شماره تماس :
آدرس : خیابان امام خمینی (ره) -– پاساژ مرکزی - طبقه فوقانی - اتحادیه پارچه فروشان قزوین

شماره های تماس : 33242880