تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه بهداشتی ساختمانی

 • نام و نام خانوادگی : محمد چیتگر زاده
 • سمت : رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی
 • شماره تماس :
 • نام و نام خانوادگی : محمد مهدی ارمغان
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی
 • شماره تماس :
 • نام و نام خانوادگی : محسن جسین پور
 • سمت : بازرس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی
 • شماره تماس : 33221649
 • نام و نام خانوادگی : سید حسین میر رجیمی
 • سمت : دبیر اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی
 • شماره تماس : 33221649
 • نام و نام خانوادگی : احمد آتشگران
 • سمت : خزانه دار اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی
 • شماره تماس : 33221649
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :خيابان اسدآبادي -– روبروي شرکت بهمن گستر

شماره های تماس : 33221649