تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه الکترو مکانیک

 • نام و نام خانوادگی : محمدحسین ایزدی
 • سمت : رئیس اتحادیه الکترو مکانیک
 • شماره تماس : 33244830-1
 • نام و نام خانوادگی : حمیدرضا پازوکی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه الکترو مکانیک
 • شماره تماس : 33244830-1
 • نام و نام خانوادگی : محمد عمراني فر
 • سمت : بازرس اتحادیه الکترو مکانیک
 • شماره تماس : 33244830-1
 • نام و نام خانوادگی : محمدرضا نياقيها
 • سمت : دبیر اتحادیه الکترو مکانیک
 • شماره تماس : 33244830-1
 • نام و نام خانوادگی : علی شیبانی فر
 • سمت : خزانه دار اتحادیه الکترو مکانیک
 • شماره تماس : 33244830-1
 • نام و نام خانوادگی : ********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :قزوین - خیابان شهيد انصاري غربي -– نبش خیابان تبريز

شماره های تماس : 33244830-1