تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه الکتریک

 • نام و نام خانوادگی : مهدی متانت تقی زاده
 • سمت : رئیس اتحادیه الکتریک قزوین
 • شماره تماس : 33550847
 • نام و نام خانوادگی : عباس يزدي نيك
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه الکتریک قزوین
 • شماره تماس : 33550847
 • نام و نام خانوادگی : علي قاروني
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه الکتریک قزوین
 • شماره تماس : 33550847
 • نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم ایزدی پناه
 • سمت : دبیر اتحادیه الکتریک
 • شماره تماس : 33550847
 • نام و نام خانوادگی : محمدحسن حاجی بهرامی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه الکتریک قزوین
 • شماره تماس : 33550847
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : ********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان تهران قدیم –- مقابل مسجد راه چمن - اتحادیه الکتریک قزوین

شماره های تماس : 33550847