تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه خبازان

 • نام و نام خانوادگی : مسیب بهرامی
 • سمت : رئیس اتحادیه خبازان
 • شماره تماس : 33349000
 • نام و نام خانوادگی : محمد بهرامی
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه خبازان
 • شماره تماس : 33349000
 • نام و نام خانوادگی : خليل قاسمي تبار
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه خبازان
 • شماره تماس : 33349000
 • نام و نام خانوادگی : علی نیکخواه نسب
 • سمت : دبیر اتحادیه خبازان
 • شماره تماس : 33349000
 • نام و نام خانوادگی : علی اکبر مشاطه گان
 • سمت : خزانه دار اتحادیه خبازان
 • شماره تماس : 33349000
 • نام و نام خانوادگی : علی بهرامی
 • سمت : بازرس اتحادیه خبازان
 • شماره تماس : 33349000
آدرس :میدان عدل –- ساختمان تعاونی نانوایان- اتحادیه خبازان

شماره های تماس : 33349000