تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه آرایشی و بهداشتی

 • نام و نام خانوادگی : علی زاهدیان
 • سمت : رئیس اتحادیه آرایشی و بهداشتی
 • شماره تماس : 33220770
 • نام و نام خانوادگی : محمد صادق مجابي
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه آرایشی و بهداشتی
 • شماره تماس : 33220770
 • نام و نام خانوادگی : علی حسن زاده شیرکوهی
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه آرایشی و بهداشتی
 • شماره تماس : 33220770
 • نام و نام خانوادگی : مهدی پارسا نیا
 • سمت : دبیر اتحادیه آرایشی و بهداشتی
 • شماره تماس : 33220770
 • نام و نام خانوادگی : فتح الله عارف نیا
 • سمت : خزانه دار اتحادیه آرایشی و بهداشتی
 • شماره تماس : 33220770
 • نام و نام خانوادگی : روح اله امیریان
 • سمت : بازرس اتحادیه آرایشی و بهداشتی
 • شماره تماس : 33220770
آدرس :خیابان امام خمینی (ره) – - سرای گلشن - اتحادیه آرایشی و بهداشتی

شماره های تماس : 33220770