تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه خواربار فروشان

 • نام و نام خانوادگی : سید حسین هاشمیان
 • سمت : رئیس اتحادیه خواربار فروشان
 • شماره تماس : 33229006
 • نام و نام خانوادگی : عاتقه رحمت پناهي
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه خواربار فروشان
 • شماره تماس : 33229006
 • نام و نام خانوادگی : عليرضا آدينه
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه خواربار فروشان
 • شماره تماس : 33229006
 • نام و نام خانوادگی : عباس افشار بكشلو
 • سمت : دبیر اتحادیه خواربار فروشان
 • شماره تماس : 33229006
 • نام و نام خانوادگی : مجتبي سجاد صادقي
 • سمت : خزانه دار اتحادیه خواربار فروشان
 • شماره تماس : 33229006
 • نام و نام خانوادگی : جواد خشكباري
 • سمت : بازرس اتحادیه خواربار فروشان
 • شماره تماس : 33229006
آدرس : چهارراه نادري –- ساختمان شماره 333 –- طبقه اول - اتحادیه خواربار فروشان

شماره های تماس : 33229006