تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه صافکاران و نقاشان

 • نام و نام خانوادگی : حسن حمیدی
 • سمت : رئیس اتحادیه صافکاران
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : سیدکمال صحاف رضوی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه صافکاران
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : علي علي محمدي
 • سمت : بازرس اتحادیه صافکاران
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : مهدي جليلوند
 • سمت : دبیر اتحادیه صافکاران
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر علی محمدی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه صافکاران
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : *************
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان نواب – - جنب شهرداری منطقه 1 - اتحادیه صافکاران و نقاشان

شماره های تماس : 33227261