تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

 • نام و نام خانوادگی : غلامرضا بهشتیان
 • سمت : رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران
 • شماره تماس : 33220053
 • نام و نام خانوادگی : محمدباقر ولی زاده
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران
 • شماره تماس : 33220053
 • نام و نام خانوادگی : رضا روحی کلیشمی
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران
 • شماره تماس : 33220053
 • نام و نام خانوادگی : محسن مهدي پور
 • سمت : دبیراتحادیه عکاسان و فیلمبرداران
 • شماره تماس : 33220053
 • نام و نام خانوادگی : غلامحسین فیروز پور
 • سمت : خزانه دار اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران
 • شماره تماس : 33220053
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس : چهارراه نادري -– طبقه فوقاني عكاسي هنگامه - اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

شماره های تماس : 33220053