تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه کفاشان

 • نام و نام خانوادگی : محمدتقی نوروز زادگان
 • سمت : رئیس اتحادیه کفاشان
 • شماره تماس : 33553371
 • نام و نام خانوادگی : غلامرضا جباری
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه کفاشان
 • شماره تماس : 33553371
 • نام و نام خانوادگی : محمدکاظم نوروززادگان
 • سمت : بازرس اتحادیه کفاشان
 • شماره تماس : 33553371
 • نام و نام خانوادگی : حسین ناصح دوست
 • سمت : دبیر اتحادیه کفاشان
 • شماره تماس : 33553371
 • نام و نام خانوادگی : حسین زارعان
 • سمت : خزانه دار اتحادیه کفاشان
 • شماره تماس : 33553371
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : ***********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان تهران قدیم –- جنب قنادی توکل -اتحادیه کفاشان

شماره های تماس : 33553371