تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه مرغ فروشان

 • نام و نام خانوادگی : اكبر آقاجانی
 • سمت : رئیس اتحادیه مرغ فروشان
 • شماره تماس : 33576519
 • نام و نام خانوادگی : محمد دوست محمدی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه مرغ فروشان
 • شماره تماس : 33576519
 • نام و نام خانوادگی : عبدالکریم خوئینی
 • سمت : بازرس اتحادیه مرغ فروشان
 • شماره تماس : 33576519
 • نام و نام خانوادگی : قاسم محمدنيا
 • سمت : دبیر اتحادیه مرغ فروشان
 • شماره تماس : 33576519
 • نام و نام خانوادگی : عباس کریمی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه مرغ فروشان
 • شماره تماس : 33576519
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :خيابان شهدا –- روبروي مسجد شيخ الاسلام - اتحادیه مرغ فروشان

شماره های تماس : 33576519