تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه مکانیک و سرویسکاران

 • نام و نام خانوادگی : سهراب رجبعلی
 • سمت : رئیس اتحادیه مکانیک و سرویسکاران
 • شماره تماس : 33226960
 • نام و نام خانوادگی : حسین علی بخشی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه مکانیک و سرویسکاران
 • شماره تماس : 33226960
 • نام و نام خانوادگی : عباس دلگرم
 • سمت : بازرس اتحادیه مکانیک و سرویسکاران
 • شماره تماس : 33226960
 • نام و نام خانوادگی : علی مردان جمالی
 • سمت : دبیر اتحادیه مکانیک و سرویسکاران
 • شماره تماس : 33226960
 • نام و نام خانوادگی : علی کیانی نیا
 • سمت : خزانه دار اتحادیه مکانیک و سرویسکاران
 • شماره تماس : 33226960
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : ********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان نواب جنوبی -– مقابل هنرستان کار و دانش جمشید بیگی

شماره های تماس : 33226960