تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه ورقکاران

 • نام و نام خانوادگی : حسين طاهرزادگان
 • سمت : رئیس اتحادیه ورقکاران
 • شماره تماس : 33242336
 • نام و نام خانوادگی : رضا توکلی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه ورقکاران
 • شماره تماس : 33242336
 • نام و نام خانوادگی : تقي شعباني
 • سمت : بازرس اتحادیه ورقکاران
 • شماره تماس : 33242336
 • نام و نام خانوادگی : مژگان عینی
 • سمت : دبیر اتحادیه ورقکاران
 • شماره تماس : 33242336
 • نام و نام خانوادگی : محمد کاظمی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه ورقکاران
 • شماره تماس : 33242336
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : ************
 • شماره تماس :
آدرس :چهارر اه نادري– - جنب مسجد ستوده – - ساختمان 333 – ط 2

شماره های تماس :