تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

واحد بازرسی اتاق اصناف و کارمندان

 

 

 • نام و نام خانوادگی : یحیی رضی 
 • سمت : مدیر بازرسی اتاق اصناف
 • شماره تلفن : 8-02833372277
 
 • نام و نام خانوادگی : رضا صفری
 • سمت : بازرس اتاق اصناف
 • شماره تلفن : 8-02833372277
 • نام و نام خانوادگی : محمد شفیعی فر
 • سمت : بازرس اتاق اضناف
 • شماره تلفن : 8-02833372277
 • نام و نام خانوادگی : محمود شفیعی
 • سمت : بازرس اتاق اصناف
 • شماره تلفن : 8-02833372277
 • نام و نام خانوادگی : محسن روحی نژاد
 • سمت : بازرس اتاق اصناف
 • شماره تلفن : 8-02833372277
 • نام و نام خانوادگی : محمد رضا شفیع فرد
 • سمت : بازرس اتاق اصناف 
 • شماره تلفن : 8-02833372277

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار :‌ 20 مرد 94