تاریخ امروز : 24 آذر 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

انتشار :‌