تاریخ امروز : 02 مهر 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

انتشار :‌